Công thức, cách dùng của the number và a number khi sử dụng trong câu tiếng Anh và một số điều cần lưu ý khi sử dụng the number và a number chính xác nhất.

Cấu trúc the number va a number

 • The number  + plural noun + singular verb…
 • A number + plural noun + plural verb

Cách sử dụng the number va a number trong tiếng anh

 Cách sử dụng của the number

The number (Số lượng những …): dùng để nói về số lượng; đi với danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ:

 • The number of days in a week is 7. (Số ngày trong một tuần là bảy).
 • The number of residents who have been questioned on this matter is quite small. (Số lượng người dân những người đã được đặt câu hỏi về vấn đề này là khá nhỏ).
 • The number of people, who have lost their job, is quite big. (Số lượng người mất việc làm là rất nhiều).

Cách dùng the number va a number trong tiếng anh

CHÚ Ý: Sử dụng “The number of +noun” thì tùy theo nghĩa của câu, nếu:

* Nghĩa là chỉ số lượng thì động từ đi kèm sẽ chia theo số ít:

Ví dụ:

The number of students in that class is small. (ý muốn nói, số lượng học sinh trong lớp thì ít.)

* Nghĩa là chỉ tính chất thì động từ sẽ chia theo số nhiều:

Ví dụ:

The number of students in that class are small. (ý muốn nói, số học sinh có trong lớp này đều nhỏ tuổi cả.

Cách sử dụng của A number trong tiếng anh

A number of (Một số những…): dùng khi muốn nói có một vài người hoặc một vài thứ gì đó; đi với danh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều.

Ví dụ:

 • A number of hours have passed. (Một vài giờ đồng hồ đã trôi qua).
 • A number of sheep are eating grass. (Một vài con cừu đang ăn cỏ). => Chú ý “sheep” là danh từ số nhiều.
 • A number of people have lost their job. (Có một người đã mất việc làm).
 • A number of students are going to the class. (Một số sinh viên đang đi đến lớp học).
 • A number of applicants have already been interviewed. (Một số ứng viên đã được phỏng vấn).

Tu khoa:

 • a number of và amount of
 • a number of nghĩa là gì
 • the numbers of
 • cách sử dụng the number
 • cách dùng a number

Baohoahoctro.com